Какво представлява микрочипът?

 

Микрочипът представлява високотехнологична система, съдържаща миниатюрен чип,програмиран с уникален идентификационен номер.Той е с размери, малко по-големи от тези на оризово зърно. Имплантира се чрез подкожна инжекция в областта на шията. Микрочипът запазва местоположението си в тялото на животното до края на живота му и не може да бъде изгубен или уникалният му код променен. Специален четец прочита информацията съдържаща се в него. Сканирането се извършва като четецът докосва кожата на животното за минимум 10 секунди. Преди поставянето на микрочипа трябва да се провери дали животното има вече такъв. Не трябва да се допуска поставянето на втори. Задължително е след имплантирането на микрочипа да се провери дали той е на мястото си.

Във Ветеринарен център Петкови може да поставите микрочип на Вашия домашен любимец и едновременно с това да бъде издаден международен паспорт и сертификат за пътуване в чужбина.

 

Ползите от имплантирането на микрочип :

·        Ако Вашето куче се изгуби,чрез чипа то може да Ви бъде върнато

·        Помагате за разрешаването на проблема с бездомните кучета

·        Може да пътувате с Вашият любимец свободно в Европа

·        Спазвате закона и сте изряден собственик на куче пред Контролните органи

 

Закон за Ветеринарномедицинската дейност

Раздел VI.

Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели

 

Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1.

(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа.

 

Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета..